Zvolte jazyk

Evropská unie a Velká Británie úspěšně završily jednání o budoucích vztazích a uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci.

Dohoda je prozatímně prováděna od 1. ledna 2021. Znění dohody bylo vyhlášeno zde.

Dohoda garantuje bezcelní obchod se zbožím, které má prokázaný preferenční původ v EU nebo UK a je dováženo do druhé smluvní strany. Pravidla původu stanoví tyto základní podmínky pro získání nároku na preferenční zacházení:

 • všeobecná tolerance povoluje použití nepůvodních materiálů, jejichž celková hmotnost nepřekročí 15% hmotnosti výrobku kapitoly 2, 4-24 HS, nebo jejichž celková hodnota nepřekročí 10% EXW ceny výrobku kapitoly 25-49 a 64-97 HS (tolerance nelze použít pro textilní výrobky kap. 50-63 HS ani pro zpracované rybí produkty kap.16 HS),
 • zboží získá preferenční původ, pokud je v EU nebo UK zcela získáno, anebo dostatečně zpracováno – za dostatečně zpracované se považuje zboží splňující kritéria obsažená v příloze 3 (od str. 1032),
 • plná dvoustranná kumulace umožňuje použít materiály pocházející z jedné smluvní strany nebo hodnotu zpracování provedeného v jedné smluvní straně jako „původní“ při výrobě ve druhé smluvní straně (tato kumulace je ale možná jen pro účely obchodu mezi EU-UK, při vývozu do jiných zemí nebude možno pokládat UK materiály ani zpracování za původní),
 • pro účely plné kumulace původu mohou dodavatelé vystavovat dodavatelská prohlášení pro zboží, které bylo zpracováno, ale ještě nezískalo preferenční původ v EU/UK – vzor jednorázového a dlouhodobého prohlášení viz příloha 6 od str. 1105; tato prohlášení však budou mít význam jen pro získání původu EU/UK s využitím kumulace dle této dohody,
 • neplatí zákaz vracení cla, může však být zaveden později na žádost kterékoli smluvní strany (k prvnímu přezkoumání dojde po dvou letech) – výrobky zhotovené v režimu aktivního zušlechtění proto mohou být zpět vyvezeny do EU/UK s důkazem preferenčního původu, aniž by bylo nutno doplatit clo z nepůvodních materiálů použitých při výrobě,
 • preferenční původ je prokazován prohlášením vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu, jehož znění je uvedeno v příloze 7 od str. 1113 :
  • při vývozu z EU prohlášením registrovaného vývozce (s číslem REX), původ zásilky ≤ 6000 EUR smí potvrdit kterýkoli vývozce,  
  • při vývozu z UK prohlášením s číslem vývozce přiděleným dle předpisů UK (EORI) nebo bez tohoto čísla, pokud nebylo vývozci přiděleno,
 • prohlášení se může týkat buď jediné zásilky, nebo opakovaných zásilek téhož zboží pro téhož příjemce dovezených během max.12 měsíců,
 • přípustné je i uplatnění nároku na preferenci na základě znalosti dovozce, to však vyžaduje, aby měl dovozce takový přístup k záznamům vývozce, aby byl sám schopen určit a prokázat splnění pravidel původu,
 • prohlášení o původu platí 12 měsíců ode dne vystavení – v této lhůtě musí být předloženo celním orgánům v dovozní zemi,
 • prohlášení o původu lze vystavit dodatečně tak, aby bylo v dovozní zemi přeloženo nejpozději 3 roky po propuštění zboží se žádostí o vrácení cla,
 • vývozce potvrzující preferenční původ má povinnost archivovat kopii vydaného důkazu původu a veškeré podklady, jimiž je schopen prokázat jeho správnost, po dobu 4 let ode dne vydání.

Ostatní ustanovení pravidel původu jsou standardní (např. zcela získané výrobky, minimální operace, určení původu sady, atd.).

Důkazy původu vydané podle této dohody smějí být datovány nejdříve 1. ledna 2021. Pro zboží na cestě nebo pod celním dohledem k tomuto datu je možno vystavit důkaz původu dodatečně, jak je uvedeno výše.

Při dovozu zboží s britským preferenčním původem do EU se v celních prohlášeních uvádějí certifikáty U116 v případě prohlášení vývozce o původu, U118 při předložení prohlášení vývozce platného pro více zásilek, nebo U117 při nárokování nulového cla na základě znalosti dovozce.

Nařízení 2020/2254 umožňuje vystavovat během roku 2021 prohlášení vývozce o preferenčním původu zboží vyváženého do UK i v případě, že vývozce nemá k dispozici prohlášení dodavatelů svědčící o tom, že jimi dodávané materiály/výrobky mají EU původ pro účely vývozu do UK (GB). Jde o dosud bezprecedentní opatření, které má umožnit vývozcům, aby potvrzovali EU původ výrobků vyvážených do UK, aniž by museli nejprve shromáždit potřebné podklady od dodavatelů. Nařízení umožňuje, aby vývozce získal dodavatelská prohlášení platná pro rok 2021 do konce tohoto roku (dodavatelé mohou vystavit prohlášení až rok zpětně) a současně ukládá vývozcům povinnost informovat dovozce do konce ledna 2022, pokud se nepodaří dodavatelské prohlášení získat.

Dohoda o obchodu a spolupráci rovněž zahrnuje ujednání o vzájemném uznávání AEOs (certifikace pro bezpečnost a zabezpečení) a o vzájemné spolupráci v celních záležitostech, která by měla mj. umožnit budoucí sdílení dat pro celní účely a zjednodušení celních formalit na společné hranici EU/UK.

Neváhejte a staňte se odběratelem