Zvolte jazyk

Dovozci výrobků ze železa a oceli do EU mají od 30. září 2023 povinnost prokazovat, že při jejich výrobě nebylo použito železo nebo ocel ruského původu. Prokázání původu železa/oceli použitého při zpracování je nutnou podmínkou nákupu a dovozu těchto výrobků ze třetích zemí, tedy ze zemí mimo EU, kromě Švýcarska, Norska a UK. Vyplývá to z článku 3g a přílohy XVII sankčního nařízení 833/2014 (více o sankcích proti Rusku najdete v samostatném, průběžně aktualizovaném článku těchto aktualit).

Čeho se opatření týká

Povinnost prokázat původ nejen dováženého výrobku, ale také železa/oceli použitého při jeho výrobě, se vztahuje na výrobky patřící do kapitoly 72 (kromě čísel 7201-7205 HS) a do kapitoly 73. Již delší dobu platí zákaz nákupu, dovozu a přepravy těchto výrobků, pokud byly vyvezeny nebo pocházejí z Ruska. Od 30. září 2023 se tento zákaz rozšířil také na výrobky zpracované ve třetí zemi ze železa/oceli ruského původu.

Konkrétně nesmí být do EU dovezeny výrobky HS 7206-7229 a 7301-7326 vyrobené v kterékoli třetí zemi z materiálů či polotovarů ruského původu patřících do HS 7206-7229 a 7301-7326, s těmito dočasnými výjimkami:

  • do 31.3.2024 je povoleno použít při výrobě ve třetí zemi polotovary ruského původu patřící do kódu 7207 11,
  • do 30.9.2028 je povoleno použít při výrobě ve třetí zemi polotovary ruského původu patřící do kódu 7207 12 10 a 7224 90.

Jak prokázat původ železa/oceli použitého při výrobě ve třetí zemi

Vzhledem k tomu, že toto sankční opatření je dlouhodobé, řada dovozců se svými dodavateli sjednala závazek nepoužívat ruské výrobní vstupy smluvně. Takový smluvní závazek je důkazem použitelným při dovozu do EU, je-li dodavatelem akceptovaný, rozumně kontrolovatelný a vymahatelný. 

Komise v rámci odpovědí na časté otázky (FAQ - str. 9-16) upřesnila, že důkazem o původu železa/oceli může být také dokument Mill Test Certificate – MTC (též označovaný Material Test Report nebo Inspekční certifikát). Z jednoho nebo více MTC předložených při dovozu by mělo být patrné, kde proběhlo zpracování dováženého výrobku, a zároveň by mělo být možno pomocí tepelného čísla (heat number) trasovat původ a zpracování použitého železa/oceli. Rusko nesmí být v předložených MTC uvedeno jako země výroby železa/oceli, ani jako země, kde byly provedeny další zpracovatelské operace (např. válcování, tažení, pokovování apod.), s dočasnými výjimkami pro polotovary kódů 7207 11, 7207 12 10 a 7224 90, jak je uvedeno výše.

MTC však není jediným možným důkazem, přípustné jsou i jiné doklady, pokud jednoznačně prokazují, že při výrobě dovážených výrobků nebyly použity železo nebo ocel ruského původu. Takovými důkazy mohou být například jednorázová nebo dlouhodobá prohlášení dodavatele, smluvní doložky vylučující použití ruských primárních materiálů, anebo obchodní, výrobní či celní doklady, pokud prokazují neruský původ železa nebo oceli použitých při výrobě zboží vyváženého do EU.  

Výše uvedené FAQ dále upřesňují, že se zákaz nevztahuje na kovové vratné obaly, nejsou-li samy o sobě předmětem obchodní transakce. Jinak se zákaz dovozu výrobků z ruského železa/oceli se týká zboží propouštěného do všech dovozních celních režimů, včetně zboží dočasně vyvezeného z EU, které je zpět dováženo např. po opravě. 

Dovozci výrobků, které jsou předmětem tohoto sankčního opatření, deklarují tuto rozhodnou skutečnost uvedením certifikátu Y824 v celním prohlášení. Důkazy původu primárních výrobních vstupů musí uchovat pro případ kontroly. 

Neváhejte a staňte se odběratelem