Zvolte jazyk

Jednání zemí euro-středomořského regionu o modernizaci regionální úmluvy o pravidlech původu („PEM úmluva“) mají za cíl sjednotit a zjednodušit určování a prokazování preferenčního původu v regionu. Po několika neúspěšných pokusech se podařilo dosáhnout dohody o tom, že PEM úmluva bude nahrazena novým revidovaným zněním pravidel původu k 1.1.2025.

Některé země však zavedly tato pravidla již dříve na dvoustranné bázi a používají je ve vzájemném obchodě jako alternativa k dosud platné PEM úmluvě. Jsou označována jako „přechodná pravidla“ (TRANSITIONAL RULES). Do doby, než nahradí dosavadní PEM úmluvu v rámci celého regionu, budou používána nikoli povinně, ale jako alternativní možnost.

V úředním věstníku byla postupně zveřejněna přechodná pravidla platná v obchodě EU:

Aktuální stav přístupu zemí je možno ověřit na webu Evropské komise, kde jsou rovněž k dispozici znění přechodných pravidel původu, která dosud nebyla publikována v úředním věstníku. 

Co to znamená

Dosavadní PEM úmluva zůstává platná a použitelná do konce roku 2024. Při vývozu do zemí, s nimiž se EU dohodne na uplatnění přechodných pravidel, má vývozce možnost si vybrat, zda použije PEM úmluvu nebo přechodná pravidla. V případě vývozu do zemí euro-středomořského regionu, které přechodná pravidla zatím neakceptovaly, bude původ zboží nadále určován a prokazován podle dosud platných pravidel.

V čem se přechodná pravidla původu liší

Přechodná pravidla obsahují řadu ustanovení odlišných od dosud platné PEM úmluvy. Jedná se zejména o tyto rozdíly:

 • Kritéria dostatečného zpracování, tedy podmínky pro to, aby zboží získalo preferenční původ, jsou pro naprostou většinu výrobků mírnější, anebo nabízejí více alternativ. Splnění těchto kritérií by tudíž mělo být snazší.
 • Při použití hodnotových kritérií, kdy je stanoven limitní podíl hodnoty nepůvodních materiálů na ceně výrobků, je možno použít průměrné ceny za předchozí fiskální rok (min. za období 3 měsíců), čímž se dosáhne větší nezávislosti původu výrobků na změnách cen, kurzů měn apod. Využití této možnosti musí vývozce nebo dodavatel předem projednat s celním úřadem, který mu vydá povolení a stanoví podmínky pro kontrolu průměrných cen.
 • Všeobecná tolerance, která umožňuje použít v omezeném rozsahu jinak „zakázané“ materiály, se zvýší z 10% na 15% EXW ceny výrobku, resp. 15% čisté hmotnosti pro zemědělské výrobky a potraviny. Všeobecná tolerance nadále není použitelná pro textilní výrobky (kap. 50-63 HS), pro něž jsou však definována specifická pravidla, včetně určitých tolerancí.
 • Je zrušen zákaz vracení cla, to znamená je možno kombinovat režim aktivního zušlechtění a vystavení důkazu preferenčního původu. Zákaz vracení cla však zůstane zachován při výrobě textilních produktů (HS 50-63).
 • Kromě dvoustranné a diagonální kumulace je pro netextilní výrobky umožněna též plná kumulace. Využití kumulace však bude stále podmíněno tím, že země původu materiálu, země původu výrobku a země určení mezi sebou uplatňují shodná pravidla původu, což se ještě zkomplikuje zavedením přechodných pravidel původu. Nelze tedy očekávat široké využití kumulace původu v praxi. 

Důkazy původu podle přechodných pravidel

Preferenční původ v rámci euro-středomořského regionu je nadále prokazován osvědčením EUR.1, prohlášením schváleného vývozce nebo prohlášením kteréhokoli vývozce pro zásilky ≤ 6000€. Platnost důkazů původu je prodloužena ze 4 na 10 měsíců.

Pro odlišení výrobků, jejichž původ byl určen podle přechodných pravidel, musí důkazy původu obsahovat tyto informace:

 • EUR.1 frázi ‘TRANSITIONAL RULES’ v odst. 7
 • Prohlášení vývozce rozšířené znění: The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin according to the transitional rules of origin 

Při dovozu zboží s důkazy původu vydanými podle přechodných pravidel se v celním prohlášení uvedou tyto certifikáty:

 • U075 pro EUR.1 obsahující frázi TRANSITIONAL RULES
 • U076 pro prohlášení vývozce obsahující odkaz na TRANSITIONAL RULES.

Přechodná pravidla ruší osvědčení a prohlášení EUR-MED, jejichž používání podléhalo natolik zmateným pravidlům, že se v praxi neosvědčily (při aplikaci PEM úmluvy ale tyto doklady ještě lze použít). Smluvní strany mají také otevřenou možnost domluvit se na elektronických důkazech původu nebo na systému registrovaných vývozců (REX).

Prohlášení dodavatelů

Dodavatelská prohlášení musí obsahovat odkaz na přechodná pravidla v případě, že dodávané materiály či výrobky splňují pouze kritéria podle přechodých pravidel, tzn. nezískaly by původ podle PEM úmluvy. Není stanovena jednotná forma poskytnutí této informace, do seznamu zemí (destinací), pro něž lze dodávané zboží považovat za původní v EU, je tudíž třeba doplnit odkaz na přechodná pravidla (transitional rules) jakýmkoli zřetelným a srozumitelným způsobem.

Splňuje-li dodávané zboží kritéria původu stanovená PEM úmluvou, není třeba to v dodavatelském prohlášení uvádět. 

Pro dodavatelská prohlášení vydaná pro preferenční obchod se zeměmi euro-středomořského regionu se použijí se tyto zásady:

 • dodavatelské prohlášení, které neobsahuje odkaz na přechodná pravidla (TRANSITIONAL RULES) je považováno za prohlášení, že zboží splňuje pravidla PEM úmluvy;
 • výrobce, který obdrží prohlášení dodavatele vydané na základě PEM úmluvy, může tento důkaz původu materiálů použít při určení původu svých výrobků jak podle PEM úmluvy, tak podle přechodných pravidel;
 • výrobce, který obdrží prohlášení dodavatele vydané na základě přechodných pravidel, může tento důkaz původu materiálů použitých při výrobě použít jen v případě, že původ svých výrobků určuje rovněž dle přechodných pravidel a tuto informaci uvede do vydaného důkazu původu. 

Shrnutí

Aplikace přechodných pravidel původu je pro vývozce novou možností, nikoli povinností. Tato možnost se zatím týká jen obchodu s výše jmenovanými zeměmi, od 1.1.2025 však nová pravidla nahradí dosavadní PEM úmluvu.

Vývozci, kteří nemají problém splnit pravidla podle současné PEM úmluvy a nevyužívají aktivní zušlechtění, mohou při určování a potvrzování preferenčního původu postupovat beze změny až do doby, než nová pravidla zcela nahradí PEM úmluvu.

Přechodná pravidla pomohou zejména těm výrobcům, kteří mají problém splnit dosavadní přísná kritéria, případně těm, kdo nemohou naplno využívat aktivní zušlechtění, neboť vyvážejí do zemí, s nimiž je uplatňován zákaz vracení cla (no-drawback rule). Tito výrobci i jejich dodavatelé mohou využít flexibilnější přechodná pravidla, musí však dostát formální povinnosti uvádět odkaz na tato pravidla v každém vydaném důkazu původu. Nárok na preferenční clo lze uplatnit bez rozdílu pro zboží dovážené s důkazem původu vystaveným podle PEM úmluvy i podle přechodných pravidel.    

Neváhejte a staňte se odběratelem